• 23 มิถุนายน 2560 France ฝรั่งเศส เที่ยวเมืองแฟชั่น สีสันแห่งยุโรป / เรื่องและภาพทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น, กรุณา แอนน์ ตามี, วศิน เพิ่มทรัพย์ ; บรรณาธิการบุญญาดา ช้อนขุนทด
    • 20 มิถุนายน 2560 ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป = Philosophy of science: a veryshort introduction / ซาเมียร์ โอคาชา ; แปลโดย จุไรรัตน์จันทร์ธำรง
    • 20 มิถุนายน 2560 สารานุกรมนักปรัชญาไทย : พญาลิไท (พ.ศ.1871?-1919) / วันดีศรีสวัสดิ์
    • 20 มิถุนายน 2560 การวิเคราะห์การจัดซื้อและการใช้หนังสือ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม = The Analysis of book Acquisition anduse in the Aacademic Resource Center at MahasarakhamUniversity / โดย ชลทิชา นารอง และคนอื่นๆ 3 คน
    • 17 มิถุนายน 2560 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย / เกรียงไกรเจริญธนาวัฒน์
    • 13 มิถุนายน 2560 Statistics for the life sciences
    • 13 มิถุนายน 2560 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
    • 12 มิถุนายน 2560 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts / รงคกร อนันตศานต์
    • 11 มิถุนายน 2560 Handbook of technological pedagogical content knowledge(TPCK) for educators / edited by AACTE Committee onInnovation and Technology.
    • 6 มิถุนายน 2560 สำนวนไทย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ