• 17 สิงหาคม 2560 การวางระบบบัญชี = Accounting system design / อุเทน เลานำทา
    • 17 สิงหาคม 2560 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ
    • 17 สิงหาคม 2560 การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
    • 17 สิงหาคม 2560 ลืมตาอ้าปาก จาก & 4;ชาวนา& 4; สู่ & 4;ผู้ประกอบการ& 4; / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
    • 16 สิงหาคม 2560 Clinical nutrition : the interface between metabolism,diet, and disease / edited by Leah Coles.
    • 16 สิงหาคม 2560 Intelligence, instruction, and assessment [electronicresource] : theory into practice / edited by Robert J.Sternberg and Wendy M. Williams.
    • 16 สิงหาคม 2560 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก / วิทยานิพนธ์ ของ นริศ ภูอาราม
    • 16 สิงหาคม 2560 บันทึกผีเสื้อ 2 nd / สุรชัย ชลดำรงค์กุล, มนัส รวดเร็ว
    • 15 สิงหาคม 2560 วิชาสร้างธุรกิจฉบับ MIT / Bill Aulet & 9; [ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา]
    • 15 สิงหาคม 2560 วิชาสร้างธุรกิจฉบับ MIT / Bill Aulet & 9; [ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา]