• 27 เมษายน 2560 ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและศักยภาพองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจส่งออกในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ ของ สายทิพย์จะโนภาษ
    • 27 เมษายน 2560 แผนที่และคู่มือเที่ยวไทย '60
    • 24 เมษายน 2560 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชนกพร จุฑาสงฆ์
    • 24 เมษายน 2560 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์
    • 22 เมษายน 2560 การพัฒนาโมเดลการจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ พิพัฒน์สอนสมนึก
    • 21 เมษายน 2560 เปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน = The new psychology of success / โดย Carol S. Dweck ; แปลโดย วิโรจน์ ประสิทธิ์วรนันท์
    • 20 เมษายน 2560 กำเนิดรามเกียรติ์ (ฉบับการ์ตูน) / ส. สิรกร, เรียบเรียง & 9; นัฐกฤษณ์อารยะประยูร, ภาพประกอบ
    • 19 เมษายน 2560 การตลาด 3.0 = Marketing 3.0 / Philip Kotler, HermawanKartajaya & Iwan Setiawan, เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, แปล
    • 19 เมษายน 2560 แนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีวินัยในตนเอง
    • 19 เมษายน 2560 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / วิทยานิพนธ์ ของ ยุวลี โพยนอก