• 20 ตุลาคม 2560 คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ภาคภาษาไทย / แสง มนวิทูร
    • 19 ตุลาคม 2560 ดนตรีพืนบ้านและศิลปการแสดงของไทย ตรัว ซอกันตรึม
    • 18 ตุลาคม 2560 The antinomies of Antonio Gramsci / Perry Anderson.
    • 16 ตุลาคม 2560 การส่งเสริมการปลูกตะไคร้หอมเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
    • 16 ตุลาคม 2560 Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing/ Janice L. Hinkle, Phd, RN, CNRN, Associate Professor,The Catholic University of America, Washington, DC, KerryH. Cheever, PhD, RN, Professor and Chairperson, Departmentof Nursing, Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania.
    • 16 ตุลาคม 2560 เปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน = The new psychology of success / โดย Carol S. Dweck ; แปลโดย วิโรจน์ ประสิทธิ์วรนันท์
    • 16 ตุลาคม 2560 Mindset : the new psychology of success / Carol S.Dweck.
    • 15 ตุลาคม 2560 Abnormal psychology / Ronald J. Comer
    • 15 ตุลาคม 2560 Merritt's neurology / edited by Elan D. Louis, Stephan A.Mayer, Lewis P. Rowland
    • 15 ตุลาคม 2560 Porth's pathophysiology : concepts of altered healthstates / Carol Mattson Porth, Sheila C. Grossman.