• 24 มีนาคม 2560 ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี
    • 23 มีนาคม 2560 ครูผู้ช่วยทำแค่นี้ก็สอบได้ / ครูเอกดอย สุเมธ ชาญวัฒนา
    • 22 มีนาคม 2560 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ / ประเวศน์ วงษ์คำชัย
    • 22 มีนาคม 2560 กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / สมเดชโรจน์คุรีเสถียร
    • 22 มีนาคม 2560 ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
    • 22 มีนาคม 2560 คู่มือการปฏิบัติงานงานบุคคลกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / นัยนา ดรชัย
    • 22 มีนาคม 2560 คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี อินตะนัย
    • 21 มีนาคม 2560 The handbook of community practice / edited by Marie Weil,Michael S. Reisch, Mary L. Ohmer.
    • 21 มีนาคม 2560 English language teaching materials : theory and practice/ edited by Nigel Harwood
    • 17 มีนาคม 2560 หนอนพยาธิวิทยา = Helminthology / สมาน แก้วไวยุทธ