หน้าหลัก
เอกสารทั้งหมด
แนะนำการสืบค้น
ความเป็นมาของฐานข้อมูล
การพัฒนาระยะที่ 1
การพัฒนาระยะที่ 2
รายการใหม่ล่าสุด
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารจดหมายเหตุอิ..
รายงานประจำปี 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต..
หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2..

คำค้น:

ประเภทเอกสาร
เลือกตามหน่วยงาน


รายการสารสนเทศ
รายงานประจำปี 2547 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์
   ปาริชาติ รัตนปกรณ์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานประจำปี 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2551
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. กองแผนงาน
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
พืชสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกายและรักษาโรค : ผลการศึกษา หมู่ 6 และหมู่ 15 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะพยาบาลศาสตร์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2551
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม

รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
โครงการพัฒนาหมู่บ้านอีสานเขียวแบบผสมผสานจัดมุมส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ปีพ.ศ. 2534
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
PhotoP2.JPG PhotoP1.JPG PhotoP7.JPG PhotoP3.JPG - มีอีก 171 ไฟล์
พิธีเปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Photop18.JPG Photop7.JPG Photop11.JPG Photop3.JPG - มีอีก 99 ไฟล์
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ออกบริการสู่ชนบทสำหรับคุณหนู ปี 2524
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Photo07.JPG Photo06.JPG Photo09.JPG Photo08.JPG - มีอีก 29 ไฟล์

ติดต่อจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 043-754358 ต่อ 2494
E-mail library@msu.ac.th