หน้าหลัก
เอกสารทั้งหมด
แนะนำการสืบค้น
ความเป็นมาของฐานข้อมูล
การพัฒนาระยะที่ 1
การพัฒนาระยะที่ 2
รายการใหม่ล่าสุด
รายงานประจำปี 2549 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลั..
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ Mobile@Library S..
คู่มือการดูแลระบบแม่ข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิ..

คำค้น:

ประเภทเอกสาร
เลือกตามหน่วยงาน


รายการสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานบริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
   น้ำลิน เทียมแก้ว
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานประจำปี 2549 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
คู่มือประกอบสื่อมัลติมีเดีย : การทำ E-Book
   ปาริชาติ รัตนปกรณ์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานการฝึกอบรมเชิงวิชาการอินเทอร์เน็ตกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บ
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
คู่มือฝึกงานวิเคราะห์และทำรายการค้นวัสดุตีพิมพ์ เล่ม 2 : การลงรายการทางบรรณานุกรมที่อ่านได้โดยคอมพิวเตอร์
   รัถพร ซังธาดา
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานโครงการ Proactive service สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
คู่มือการปฏิบัติงานบริการ Journal link
   น้ำลิน เทียมแก้ว
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม

รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
โครงการพัฒนาหมู่บ้านอีสานเขียวแบบผสมผสานจัดมุมส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ปีพ.ศ. 2534
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
PhotoP2.JPG PhotoP1.JPG PhotoP7.JPG PhotoP3.JPG - มีอีก 171 ไฟล์
พิธีเปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Photop18.JPG Photop7.JPG Photop11.JPG Photop3.JPG - มีอีก 99 ไฟล์
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ออกบริการสู่ชนบทสำหรับคุณหนู ปี 2524
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Photo07.JPG Photo06.JPG Photo09.JPG Photo08.JPG - มีอีก 29 ไฟล์

ติดต่อจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 043-754358 ต่อ 2494
E-mail library@msu.ac.th