หน้าหลัก
เอกสารทั้งหมด
แนะนำการสืบค้น
ความเป็นมาของฐานข้อมูล
การพัฒนาระยะที่ 1
การพัฒนาระยะที่ 2
รายการใหม่ล่าสุด
นิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์นันทิวรรธน์ จันท..
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้ายวัฒนธรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ..

คำค้น:

ประเภทเอกสาร
เลือกตามหน่วยงาน


รายการสารสนเทศ
นิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์นันทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะศิลปกรรมศาสตร์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้ายวัฒนธรรม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะวัฒนธรรมศาสตร์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานการบริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2546
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
คู่มือฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   นิเวส ศรีธญรัตน์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
คู่มือการปฏฺบัติงาน การจัดการโมดูล Web OPAC เพื่อการสืบค้น
   มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
ดร.สุริทอง ศรีสะอาด
   
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
รายงานโครงการความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เรื่อง การสร้างหลักสูตรการผลิตนักสารสนเทศศาสตร์ทางวัฒนะรรม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิยบริการ
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม
ข่าวสารสำนักวิทยบริการและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2531
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Fulltextเอกสารฉบับเต็ม

รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
โครงการพัฒนาหมู่บ้านอีสานเขียวแบบผสมผสานจัดมุมส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ปีพ.ศ. 2534
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
PhotoP2.JPG PhotoP1.JPG PhotoP7.JPG PhotoP3.JPG - มีอีก 171 ไฟล์
พิธีเปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Photop18.JPG Photop7.JPG Photop11.JPG Photop3.JPG - มีอีก 99 ไฟล์
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ออกบริการสู่ชนบทสำหรับคุณหนู ปี 2524
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการ
Photo07.JPG Photo06.JPG Photo09.JPG Photo08.JPG - มีอีก 29 ไฟล์

ติดต่อจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 043-754358 ต่อ 2494
E-mail library@msu.ac.th