ULIB CORE5
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
ประนอม นามษร
  สืบค้นแบบง่าย กลับหน้าหลัก  
ป้อนคำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อมรรัตน์ ทิพยจันทร์
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง อมรรัตน์ ทิพยจันทร์
 ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันราชภัฎ
 พิมพ์ลักษณ์ 2546-2547.
 เลขเรียก บทความ
 แหล่งข้อมูล วารสารครุศาสตร์ 32,2 (พ.ย. 2546-ก.พ. 2547) 16-30.
 หัวเรื่อง อาจารย์มหาวิทยาลัย--การประเมิน--วิจัย
 หัวเรื่อง สถาบันราชภัฎ--อาจารย์--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม รัตนะ บัวสนธ์
 เชื่อมโยง สั่งสำเนาบทความ
 เชื่อมโยง ดูรายละเอียดวารสาร

 
 Copyright 2017. All Rights Reserved.