แนะนำหนังสือน่าสนใจด้วย QR Code

แนะนำจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำ ปักษ์หลัง พฤศจิกายน 2557
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2528 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2535 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2537 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2526 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2529 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2536 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพเสื้อรุ่นประจำปี 2540 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

แนะนำจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำ ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2557
ภาพ หัวเข็มขัดนิสิตชาย วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
ภาพ หัวเข็มขัดนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ภาพ หัวเข็มขัดนิสิตหญิง วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
ภาพ เข็มติดหน้าอกเสื้อนิสิตหญิง วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำปักษ์แรก พฤศจิกายน 2557
คู่มือการใช้งาน Windows phone 8
ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ
เศรษฐศาสตร์แซบอีหลี
ฝันให้ไกลไปให้ถึง
คลังหลวง มหาสมบัติ มหามงคล แห่งแผ่นดิน
เก่งคันจิอย่างมีเทคนิค

22 ก.ย. 57
ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ ของ สิงห์ ศรีบุศยกุล
ผลกระทบของความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ ของ สิงห์ ศรีบุศยกุล
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการฟ้อนบูชาพระธาตุในภาคอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ เสาวรัตน์ ทศศะ
การนำเสนอแนวคิดในวรรณกรรมนิทานของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา / วิทยานิพนธ์ ของ กันทิยา ธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจำสายงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ ของ อาริษา โคตรเครื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจำสายงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ ของ อาริษา โคตรเครื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบล : การพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในภาคอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ วีระชัย ศิริพานิช
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการตลาดกับศักยภาพทางการแข่งขั้นของธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฏฐิญา กัญญสกุล