สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยซึ่งเป็นบริการที่สํานักวิทยบริการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการผลิตผลงานวิจัยสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว และสมบูรณ์ ค้นหาสารสนเทศ ที่มีในห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้มีสิทธ์ใช้บริการ : นิสิต บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการเผยแพร่สารสนเทศรายบุคคล
บริการข่าวสารทันสมัย
บริการข่าวสารทันสมัย

บริการ Alert

บริการตรวจสอบ Journal impact factor

บริการตรวจสอบการอ้างอิง

บริการรวบรวมบรรณานุกรม

บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

บริการสอนการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป